[Nam Phụ] Chương 1

Chương 1: Điều gì vi phạm bản quyền?

Ôn Niệm nhìn vào màn hình nhìn vào cuốn tiểu thuyết đã chọn đánh cái yes.

Cuốn tiểu thuyết 《 báo thù nữ thần》 rốt cục đã xong rồi! Hơn nữa đối với chính mình này tốn bao nhiêu Lôi Phong đạo đực phẩm chất — làm tỷ truyện tốt bất lưu danh! Làm cho không có tiền xem văn, không biết văn này người đều coi trọng nóng hầm hập mới ra cái — là đạo văn!

Có , đạo văn.

Tiếp tục đọc